Centrum Muzyki w Krakowie

Projekt dotyczy utworzenia  nowoczesnego obiektu spełniającego kulturalne
nadzieje mieszkańców Krakowa oraz oczekiwania przyszłych użytkowników tj. Filharmonii Krakowskiej, Sinfonietty Cracovia i Capelli Cracoviensis.

Głównym celem budowy Centrum Muzyki w Krakowie jest zapewnienie warunków pracy i perspektyw rozwoju dla zespołów artystycznych tj. Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie, Capelli Cracoviensis i Sinfonietty Cracovia.

Budowa Centrum Muzyki – kompleksu o najwyższych walorach urbanistycznych, architektonicznych i funkcjonalno-użytkowych wpłynie na podniesienie jakości przestrzeni publicznej, wzmocni pozycję Krakowa jako ośrodka metropolitalnego, podniesie dostępność i standardy uczestnictwa w kulturze wysokiej oraz prestiż regionu.

Lokalizacja Centrum Muzyki na powojskowych terenach w dzielnicy Grzegórzki przyczyni się do rewitalizacji tego obszaru i stworzy przestrzeń służącą aktywności społecznej. Zdegradowany i izolowany obszar położony w centrum miasta zostanie przywrócony jego mieszkańcom i gościom, a dzielnica Grzegórzki zyska nową wartość społeczną, kulturalną i ekonomiczną.

Projekt znajduje się w fazie prac koncepcyjnych.

Dotychczas wykonano następujące zadania:

Wykonano analizę ruchu wraz z opracowaniem koncepcji układu drogowego i obsługi komunikacyjnej (komunikacja zbiorowa i indywidualna); Podpisano akt notarialny potwierdzający zamianę nieruchomości nr 173/15; Opracowano założenia funkcjonalno-użytkowych inwestycji kubaturowej oraz wstępne założenia regulaminu konkursu na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną; Opracowano mapę sytuacyjno-wysokościową; Zabezpieczono w budżecie Województwa Małopolskiego środków w kwocie na zadanie: Opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji „Budowa Centrum Muzyki”; Przeprowadzenie wspólnie z ZZM i MCD konsultacji społecznych

Główne etapy realizacji do końca projektu:

1.       Podpisanie aktu notarialnego potwierdzającego zamianę nieruchomości nr 173/16;

2.       Podpisanie umowy partnerskiej między WM a GMK;

3.       Przygotowanie dokumentacji technicznej (wytyczne akustyczne,  opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badania podłoża gruntowego i opinią archeologiczną, inwentaryzacja dendrologiczna i przyrodnicza) niezbędnej do ogłoszenia konkursu  koncepcję architektoniczno - urbanistyczną Centrum Muzyki

4.       Pozyskanie środków finansowych na realizację inwestycji, w tym konieczność zabezpieczenia środków w budżecie GMK;

5.       Ogłoszenie konkursu na koncepcję architektoniczno – urbanistyczną;

6.       Wybór modelu finansowania inwestycji oraz użytkowania i administrowania obiektem;

7.       Prace przedprojektowe i projektowe (geodezja, niwelacja terenu, przyłącza na potrzeby budowy, wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego);

8.       Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na generalnego wykonawcę obiektu CM i Inwestora zastępczego;

9.       Realizacja prac budowlanych (roboty ogólne i wykończeniowe) oraz oddanie przez generalnego wykonawcę obiektu;

10.   Odbiór obiektu z wyposażeniem, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, rozruch obiektu;

Otwarcie Centrum Muzyki.

Szacunkowa wartość projektu: ok. 265 mln zł (budżet województwa)

Lata realizacji: 2017-2024