Cyfrowe Rejestry Geodezyjne

Zwiększenie dostępności i jakość e-usług publicznych w obszarze informacji przestrzennej, a także poprawę jakości rejestrów publicznych gromadzonych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym na poziomie województwa (PZGiK – WODGiK).

Zakres projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski zakłada rozbudowę Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP), cyfryzację zasobów Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK) oraz budowę aplikacji do sporządzania analiz zmian w strukturze agrarnej, bonitacji gleb i koordynacji prac urządzeniowo - rolnych itp.

Ponadto równolegle z projektem regionalnym wszystkie powiaty woj. małopolskiego realizować będą projekty polegające w szczególności modernizacji baz danych wchodzących w skład PZGiK na poziomie powiatowym – tj. EGiB, GESUT oraz BDOT500.

Województwo małopolskie brało czynny udział w pracach koordynacyjnych polegających na ustaleniu zakresu rzeczowego projektów powiatowych i wysokości kwot dofinansowanie o jakie ubiegać się będą wszystkie powiaty.

Województwo małopolskie zawarło z powiatami biorącymi udział w projekcie porozumienie, które gwarantuje obustronną wymianę danych wytworzonych w ramach Projektu

 

Mieszkańcy Małopolski (a także te podmioty i jednostki organizacyjne jakie w przyszłości zawrą z WM porozumienia ) będą mogli korzystać z nowoczesnych narzędzi informatycznych do przeglądania rejestrów geodezyjnych, prowadzenia własnych zbiorów i baz danych, wymiany danych i informacji dostosowanych też do obsługi przez urządzenia mobilne.

Planowane źródło finansowania: działanie 2.1.4 RPO: E-usługi w informacji przestrzennej.

Szacunkowa wartość projektu: 15,5 mln zł.

- dofinansowanie UE: 13 087 499,00 PLN (Działanie 2.1 RPO)

- współfinansowanie z budżetu państwa: 886 099,00 PLN

- wkład budżetu województwa: 1 423 461,00 PLN

Lata realizacji: 2016-2021