Celem projektu „Zintegrowany System Informatyczny – etap drugi” jest rozwój cyfrowy Urzędu Marszałkowskiego poprzez wprowadzenie nowoczesnych standardów informatycznych, które znacząco usprawnią zadania wykonywane przez pracowników urzędu i będą miały bezpośredni wpływ na zwiększenie poziomu obsługi mieszkańców Małopolski i jakość administracji samorządowej. 

Realizacja projektu wiąże się z zaprojektowaniem, wykonaniem i wdrożeniem następujących systemów informatycznych:

  • Zintegrowany system ds. planowania i obsługi finansowo – księgowej, którego zadaniem będzie informatyczne wspomaganie prac realizowanych w działach księgowości finansowej i kosztowej. Dodatkowo system będzie zapewniał możliwość planowania finansów oraz prowadzenia sprawozdawczości, również dla wybranych Jednostek budżetowych Województwa Małopolskiego.
  • System Hurtownia Danych, Business Intelligence oraz Otwarte Dane, którego celem jest uporządkowanie oraz integracja istniejących informacji pochodzących z różnych źródeł danych (wewnętrznych i zewnętrznych), a następnie udostępnienie tej informacji w procesach decyzyjnych w celu sprawniejszego zarządzania urzędem i jego procesami biznesowymi. Hurtownia Danych będzie stanowić centralną bazę danych i będzie ich źródłem dla systemu Business Intelligence, a także źródłem danych wykorzystywanych przez narzędzia służące do publikacji danych w podsystemie Otwarte Dane. Projektowana Hurtownia Danych docelowo ma obejmować także informacje, które obecnie są przechowywane w niezależnych bazach danych utrzymywanych i rozproszonych przez Jednostki Województwa. Jednym z elementów projektowanego systemu Hurtowni Danych będzie moduł e-Rejestrów, którego zadaniem będzie tworzenie, przechowywanie i udostępnianie e-rejestrów mających zastąpić pliki płaskie, w których obecnie użytkownicy przechowują dane. Wadą plików płaskich jest liniowy sposób przechowywania danych, co powoduje, że nie są one ze sobą połączone, a więc nie można utworzyć żadnej relacji między nimi. System Business Intelligence zapewni dostęp do odpowiedniej jakości informacji, która w znaczący sposób wesprze podejmowanie decyzji biznesowych i kontrolę ich realizacji przez osoby będące w grupie managerów wyższego i niższego szczebla w urzędzie. Pozwoli on także na szybki dostęp do wybranych informacji określonym użytkownikom, usprawniając wymianę/zbieranie niezbędnych danych. System poprzez generator raportów będzie wspomagał tworzenie i prezentowanie, a także analizę (prostą i wielowymiarową) bazującą na danych z wszystkich obszarów organizacji.
  • System Otwartych Danych – system będzie oparty o platformę dla usług otwartych danych, która dostępna jest dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego (http://danepubliczne.gov.pl). Zadaniem platformy jest dostarczanie w sposób ciągły zbiorów otwartych danych o szczególnym znaczeniu dla rozwoju Województwa Małopolskiego i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie. Na platformie umieszczone zostaną wybrane dane skategoryzowane pod względem różnych kryteriów: popytu, potencjału oddziaływania, wrażliwości, trudności technicznej otwierania etc.). Przedmiotowe dane dostępne będą zarówno w surowej postaci (przetwarzane maszynowo), poprzez API (ang. Application Programming Interface, pol. Interfejs Programistyczny Aplikacji) oraz dostępne do ściągnięcia w całości. Dodatkowo w ramach procesu otwierania danych zostanie przeprowadzony cykl szkoleń dla pracowników administracji propagujący innowacyjny sposób udostępniania danych.

Rezultaty Projektu: 

  • Kompleksowe objęcie systemu finansowo-księgowego jednym, optymalnym narzędziem (systemem ERP), który w czasie rzeczywistym w pełnym zakresie wspierać będzie pracę użytkowników, także wybranych Jednostek Województwa. 
  • Zaprojektowanie narzędzi wspomagających zbieranie i udostępnienie danych o wysokiej jakości (moduł E-Rejestry) z wybranych Jednostek Województwa. 
  • Operowanie na jednej wersji prawdy dla kolejnych obszarów działalności urzędu obejmowanych systemem Business Intelligence. 
  • Umożliwienie optymalizacji zasobów koniecznych do zarządzania urzędem w kolejnych obszarach działalności obejmowanych systemem Business Intelligence. 
  • Eliminacja rozwiązań opartych na zasobach sieciowych (mapowanie udziałów z aplikacjami (system finansowo-księgowy), przechowywanie plików (np. moduł e-Rejestry) w celu przeciwdziałania zagrożeniom związanym z przestępczością internetową  (ransomeware).  
  • Zwiększenie przejrzystości działań administracji państwowej poprzez udostępnienie wybranych danych otwartych i ich efektywne oraz innowacyjne wykorzystanie.  

Szacunkowa wartość projektu: prawie 10 mln zł. 

Planowane źródło finansowania: Działanie 2.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020: Elektroniczna administracja