Małopolski System Informacji Medycznej

Celem projektu jest zrealizowanie regionalnej platformy wymiany
Elektronicznej Dokumentacji Medycznej – zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi przepisami prawa odnoszącymi się do dokumentacji medycznej, a także wytycznymi technicznymi, obowiązującymi standardami i normami oraz dobrymi praktykami.

Małopolski System Informacji Medycznej powstał w 2015r. w ramach projektu pilotażowego, zrealizowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W wyniku realizacji tego projektu do MSIM zostały przyłączone trzy wojewódzkie szpitale.

 Obecnie w ramach realizacji projektu MSIM planowane jest m.in:

·         Utworzenie i rozwój wspólnej platformy na poziomie regionalnym, umożliwiającej przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w regionie

·         Rozwój MSIM o wybrane dodatkowe funkcjonalności

·         Połączenie MSIM z ogólnokrajową platformą P1 (nadal w budowie)

·         Integracja z innymi krajowymi przedsięwzięciami w obszarach e-Zdrowia oraz krajowej infrastruktury zaufania (w miarę postępów w realizacji tych przedsięwzięć)

·         Przyłączenie do MSIM kilkudziesięciu podmiotów leczniczych – Partnerów projektu

Do końca marca 2018 r. zostaną podpisane umowy o partnerstwie pomiędzy szpitalami i WM, a także zostanie złożony wniosek o dofinansowanie.

Planowane źródło finansowania: działanie 2.1.5 RPO WM: E-usługi w ochronie zdrowia

Szacunkowa wartość projektu: około 205 mln zł

- dofinansowanie UE: 174 250 000,00 PLN (Działanie 2.1 RPO)

- współfinansowanie z budżetu państwa: 10 250 000,00 PLN

- wkład budżetu województwa: 5 673 484,00 PLN

- wkład partnerów: 14 826 516,00 PLN

Lata realizacji: 2015-2021