Małopolskie Centrum Nauki

Budowa Małopolskiego Centrum Nauki
(MCN) jest  jednym z ważniejszych przedsięwzięć z obszaru tematycznego edukacja. Nowe, unikatowe miejsce na mapie Krakowa będzie rozpalać umysły mieszkańców do inspirującego kontaktu z nauką i edukacją. Centrum będzie silnie podkreślało swój regionalny charakter – unikalną tożsamość i potencjał Małopolski. Za cel postawiło sobie również wyjście naprzeciw najnowszym trendom w zakresie interaktywnej edukacji. Otwarcie centrum planowane jest najpóźniej w 2022 r.

Główne cele MCN:

Kształtowanie postawy otwartości, aktywności i ciekawości świata Budowanie pozytywnego stosunku do nauki, pogłębianie wiedzy naukowej i zachęcanie do wykorzystania jej na co dzień Wyszukiwanie i rozwijanie talentów oraz kompetencji z wykorzystaniem nauki jako narzędzia lub inspiracji Wyzwalanie potencjału wynikającego ze współpracy przedstawicieli różnych dziedzin: nauki, sztuki, edukacji, przedsiębiorczości i działalności społecznej Prezentowanie nauki aktualnej, obiektywnej i powiązanej z życiem odbiorców w sposób atrakcyjny i oryginalny w formie i tematyce

Marszałek WM zaprosił uznanych małopolskich naukowców, popularyzatorów i pasjonatów nauki do współpracy przy tworzeniu Małopolskiego Centrum Nauki. Nieformalne ciało doradcze powstało pod nazwą Rada Ambasadorów MCN. Poza funkcją konsultacyjno-doradczą w zakresie tworzenia nowej instytucji misją Rady jest popularyzowanie wśród społeczeństwa pozytywnego wizerunku nauki i edukacji, promowanie postawy otwartości, aktywności i ciekawości świata, a tym samym zachęcanie Małopolan do pogłębiania wiedzy naukowej i wykorzystywania jej na co dzień. Aktualnie uczestnictwo w pracach Rady zadeklarowało 18 uznanych małopolskich naukowców z różnorodnych dziedzin  Rada Ambasadorów MCN.

Na początku 2018 r. zostanie sfinalizowana procedura zakupu gruntów pod budowę MCN, jednocześnie w pierwszej połowie roku zostanie rozstrzygnięty konkurs architektoniczny na bryłę Centrum.

Przygotowywana jest także obecnie (planowany termin uruchomienia – wrzesień 2018 r.) wystawa mobilna (objazdowa), która ma służyć przybliżeniu tematyki nowopowstającego Centrum. Umożliwi ona dotarcie do szerokiego grona odbiorców w Małopolsce, którzy nie mogą sami zjawić się w siedzibie MCN. Ekspozycja mobilna ma być także skutecznym narzędziem promocyjnym mającym skłonić do odwiedzenia MCN. Ekspozycja przeznaczona jest dla ok. 20 osób równocześnie, z możliwością przeprowadzenia zajęć warsztatowych oraz pokazów naukowych.

Planowane źródło finansowania: działanie 12.2 RPO: Infrastruktura edukacyjna i poddziałanie 4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne

Szacunkowa wartość projektu: ok. 160 mln zł

- dofinansowanie UE: 106 881 250,00  PLN (Działanie 12.2 RPO, Działanie 4.3 RPO)

- wkład budżetu województwa: 51 355 843,00 PLN

Lata realizacji: 2015-2022

Promocja idei Małopolskiego Centrum Nauki podczas Festiwalu Nauki 2016