Zakup wozów strażackich

Projekt "Bezpieczna Małopolska - zakup wozów strażackich" zakłada zakup 34 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych (OSP) z obszaru województwa małopolskiego. 

Lider projektu (Województwo Małopolskie – Departament Inwestycji Strategicznych) po zawarciu umowy partnerskiej z wybranymi w konkursie gminami złożył wniosek o dofinansowanie na ww. projekt do konkursu w ramach Priorytetu V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych. 

Partnerem w projekcie mogła zostać każda gmina z obszaru Województwa Małopolskiego, która spełniła wymagania Regulaminu Konkursu.

Uchwała wraz z listą podstawową i rezerwową Partnerów znajduje się tutaj

Mapa Partnerów

Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził 16 czerwca 2016 roku projekty do dofinansowania w ramach Poddziałanie 5.1.2.  Projekt „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie" otrzymał dofinansowanie.

Cele projektu: 

Bezpośrednim celem Projektu jest wzmocnienie potencjału technicznego małopolskich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz zwiększenie ich zdolności reagowania w sytuacjach zagrożenia w województwie małopolskim, w zakresie: 

- klęsk żywiołowych (pożarów i powodzi), 

- katastrof technicznych, 

- wypadków komunikacyjnych, 

- awarii.

Planowane efekty: 

Projekt przyczyni się do: 

1) zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Małopolski oraz osób przebywających na terenie województwa małopolskiego poprzez możliwość szybszego i skuteczniejszego udzielenia pomocy poszkodowanym w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego oraz mienia; 

2) poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ekologicznego oraz zwiększenie efektywności akcji jednostek ochotniczej straży pożarnej w zakresie ograniczania negatywnych skutków pożarów i powodzi w aglomeracjach miejskich, na terenach wiejskich i leśnych, 

3) usprawnienia działania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez doposażenie jednostek wchodzących w jego skład oraz umożliwienia innym jednostkom OSP starania się o włączenie do systemu. 

Wartość projektu:  

25 464 336,01 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 

- dofinansowanie UE: 9 918 677,14 PLN (Działanie 5.1 RPO Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych)

- współfinansowanie z budżetu państwa: 1 089 555,30 PLN.