Efekty

Województwo Małopolskie zaplanowało wieloletnie inwestycje, których kompleksowa realizacja w poszczególnych strategicznych obszarach tematycznych takich jak: edukacja, kultura, e-zdrowie, transport, bezpieczeństwo, ochrona środowiska przyczyni się do poprawy komfortu i jakości życia mieszkańców, a także zwiększy atrakcyjność inwestycyjną regionu.

Realizacja zaplanowanych projektów jest możliwa przede wszystkim dzięki środkom europejskim zabezpieczonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Przygotowanie i wdrożenie kluczowych dla Małopolski inwestycji wymaga wielostronnej współpracy samorządów terytorialnych, administracji publicznej, uczelni, szpitali oraz szeregu instytucji regionalnych. Za koordynowanie efektywnej realizacji projektów odpowiada Departament Inwestycji Strategicznych.

Poniżej niektóre z efektów tej współpracy!


Projekt „Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla rozwoju kolei małopolskich”

Pasażerowi małopolskich kolei podróżują nowoczesnymi Impulsami!
Małopolskie Impulsy zakupione w ramach projektu „Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla rozwoju kolei małopolskich” zostały wyprodukowane w niespełna rok i kosztowały ponad 300 mln zł. Województwo kupiło w sumie 5 pociągów pięcioczłonowych oraz 8 czteroczłonowych. 

Pierwsze z nich zaczęły wozić pasażerów w grudniu 2016 r. (6 pojazdów:  cztery składy 5-członowych Impulsów 45WE oraz dwie sztuki 4-członowych EZT Impuls 31WE). Kolejne dotarły do Małopolski i wyjechały na linie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w lutym 2017 r. Nowy tabor spełnia rygorystyczne normy europejskie TSI (PRM, TSI NOI, TSI LOK&PAS, TSI SRT i TSI CCS), co ma bezpośredni wpływ na komfort podróży małopolskich pasażerów, a przede wszystkim osób niepełnosprawnych i o ograniczonej mobilności. Pasażerowie podróżują w cichych, klimatyzowanych wnętrzach, wyposażonych w ergonomiczne fotele, internet i gniazdka elektryczne. W pojazdach zastosowano nowoczesny system wizualnej i dźwiękowej informacji pasażerskiej, monitorowanie wnętrza oraz system zliczania pasażerów.

Czteroczłonowe Impulsy 31WE pomieszczą 200 pasażerów na miejscach siedzących (w tym 16  uchylnych), a pięcioczłonowe Impulsy 45WE będą mogły przewozić 250 pasażerów na miejscach siedzących (w tym 20 uchylnych).  
Nowe pociągi to pojazdy ekonomiczne i bezpieczne - cechują się niskim zużyciem energii elektrycznej - podczas hamowania Impuls oddaje energię do sieci trakcyjnej. Pojazdy spełniają również rygorystyczne europejskie normy zderzeniowe i wytrzymałościowe.  

Kolejny etap budowania strategii transportu zintegrowanego 

Realizacja projektu to następny etap budowania strategii transportu zintegrowanego, w którym transport kolejowy odgrywa kluczową rolę.

Celem projektu „Zakup Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych dla rozwoju kolei małopolskich” było m.in. zmniejszenia natężenia ruchu drogowego poprzez przejęcie ruchu pasażerskiego przez transport kolejowy oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, a także dostosowanie oddziaływania kolei na środowisko do poziomu wymaganego przez prawo (redukcja niektórych uciążliwości związanych z infrastrukturą kolejową, np. hałasu).

Jaki efekt uzyskaliśmy? 

Ze względu na rozwój sieci linii w ramach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA) większa liczba ludności korzysta z szybkich, cichych i bezpiecznych pociągów regionalnej komunikacji kolejowej.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt "Bezpieczna Małopolska - zakup samochodów strażackich"

Nowe pojazdy zakupione w ramach projektu „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” służą już małopolskim strażakom-ochotnikom!

W ramach projektu zakupiono łącznie 34 auta. Trafiły one do gmin każdego subregionu z Małopolski. Wartość jednego pojazdu to ponad 680 tys. zł.

Czym charakteryzują się przekazane OSP samochody?

W kabinie każdego z zakupionych wozów mieści się 6 strażaków. Jest on wyposażony w niezbędny sprzęt, m.in. autopompę, maszt z oświetleniem LED, wyciągarkę o sile 8 ton, a także zestaw do łączności radiowej.

Każdy z samochodów może jednorazowo przewieźć ok. 3000 litrów wody i 300 litrów środka pianotwórczego do gaszenia pożarów.

Napęd 4x4 umożliwia dotarcie do najbardziej niedostępnych terenów. Samochody są także przyjazne dla środowiska, gdyż silniki spełniają bardzo wysokie normy czystości spalin.

Dodatkowo – w ramach projektu – każda z OSP otrzyma detektor wielogazowy, który umożliwi szybką reakcję w przypadku niebezpieczeństwa związanego z zatruciem czadem czy wybuchem gazu.

Jaka jest skala pomocy udzielanej przez wybrane OSP?

Wartość projektu to 23 879 812,80 zł. Łączna kwota dofinansowania na zakup pojazdów wyniosła w sumie 11 mln. zł. Resztę dołożyły gminy. Rozdzielając dotacje komisja konkursowa brała pod uwagę m.in. średnią liczbę interwencji w latach 2012-2014, liczbę ratowników z odpowiednimi uprawnieniami, posiadany sprzęt, a także dotychczas otrzymaną pomoc.

Co daje realizacja projektu mieszkańcom i osobom przebywającym na terenie Małopolski?

Dzięki zakupionym samochodom strażacy - ochotnicy będą mieli możliwość szybszego i skuteczniejszego udzielenia pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego oraz mienia. Doposażenie jednostek zwiększy efektywność podejmowanych przez nich akcji w zakresie  ograniczania negatywnych skutków pożarów i powodzi zarówno w aglomeracjach miejskich, na terenach wiejskich i leśnych.