Małopolska inwestuje

Województwo Małopolskie zaplanowało wieloletnie inwestycje, których kompleksowa realizacja w poszczególnych strategicznych obszarach tematycznych takich jak: edukacja, kultura, e-zdrowie, transport, bezpieczeństwo, ochrona środowiska przyczyni się do poprawy komfortu i jakości życia mieszkańców, a także zwiększy atrakcyjność inwestycyjną regionu.

Realizacja zaplanowanych projektów jest możliwa przede wszystkim dzięki środkom europejskim zabezpieczonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, jednak niektóre z nich będą wymagały zaangażowania partnerów publicznych i prywatnych. Przygotowanie i wdrożenie kluczowych dla Małopolski inwestycji wymaga wielostronnej współpracy samorządów terytorialnych, administracji publicznej, uczelni, szpitali oraz szeregu instytucji regionalnych. Za koordynowanie efektywnej realizacji projektów odpowiada Biuro Inwestycji Strategicznych.