Bezpieczna Małopolska - Etap I samochody ratownictwa górskiego - projekt zakończony

Bezpieczna Małopolska - Etap I samochody ratownictwa górskiego

W ramach Projektu zostały zakupione samochody terenowe do ratownictwa górskiego (bez wyposażenia specjalistycznego). Partnerzy Projektu zostali wyłonieni na podstawie Konkursu dla Jednostek ratownictwa górskiego (Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - GOPR, Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - TOPR). Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego nr 2051/22 z dnia 24 listopada 2022 r. 

Partnerzy Projektu:

  1. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
  2. Grupa Regionalna GOPR Grupa Jurajska
  3. Grupa Regionalna GOPR Grupa Podhalańska

Liderem projektu jest Województwo Małopolskie, a projekt realizuje Biuro Inwestycji Strategicznych, które odpowiada za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, pozyskanie środków UE i ich późniejsze rozliczenie. 

Na poziomie oddziaływania realizowany Projekt przyczyni się do: 

  • zwiększenia skuteczności i szybkości reagowania służb ratowniczych,
  • poprawy warunków pracy służb działających na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa w województwie małopolskim,
  • zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców terenów zagrożonych wystąpieniem klęsk żywiołowych oraz turystów na terenach górskich.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych. 

Całkowita wartość Projektu: 1 327 524,59 zł  

Kwota dofinansowania (85% EFRR): 1 128 395,90 zł

Kwota dofinansowania (10% Budżet Państwa): 132 752,46 zł

Wkład własny Partnerów (5%): 65 395,30 zł


Lata realizacji 2022-2023.