Budowa połączeń kolejowych w ramach programu Kolej +

 1. Budowa połączenia kolejowego Kraków – Olkusz,
 2. Budowa połączenia kolejowego Kraków – Myślenice (projekt dokumentacyjny),
 3. Budowa połączenia kolejowego Kraków – Niepołomice


  1.  „Budowa połączenia kolejowego Kraków – Niepołomice”

  Projekt zakłada powstanie nowego odcinka linii kolejowej o dł. 5,802 km poprzez wykonanie odgałęzienia od istniejącej linii kolejowej nr 95 (Kraków Mydlniki - Podłęże) i kończącej się w rejonie istniejącego dworca autobusowego w Niepołomicach. W ramach realizacji przewidziano także powstanie na nowo wybudowanej trasie 2 przystanków osobowych. Dzięki realizacji przedmiotowego projektu nastąpi odtworzenie systemu kolei pasażerskiej docierającej do centrum Niepołomic oraz tym samym utworzenie oferty na ciągu Niepołomice – Kraków, konkurencyjnej wobec transportu drogowego. Wykonane studium przewiduje czas przejazdu na trasie Niepołomice – Kraków Główny wynoszący ok. 30 min.

  Zakładana realizacja: 2023-2029.

  2.   „Budowa połączenia kolejowego Kraków – Olkusz”

  Projekt polega na budowie dwutorowej łącznicy pomiędzy linami kolejowymi nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Kraków Główny i nr 156 Bukowno - Jaworzno Szczakowa, (o łącznej długości torów 4,42 km), umożliwiającej realizowanie bezpośrednich pasażerskich przewozów kolejowych w relacji Kraków Główny – Olkusz bez zmiany kierunku jazdy w stacji Jaworzno Szczakowa, co poprawi wzajemne powiązanie Krakowa z Olkuszem. Studium określa przewidywany czas jazdy na odcinku Kraków Główny – Olkusz na 53 minuty.

  Zakładana realizacja: 2023-2029.

  3.  „Budowa połączenia kolejowego Kraków – Myślenice”

  Efektem projektu będzie pozyskanie niezbędnej dokumentacji (koncepcji programowo-przestrzennej określającej w sposób szczegółowy zakres rzeczowy prac niezbędnych do realizacji projektu oraz dokumentacji projektowej – projektu budowlanego wraz z nadzorem autorskim, w tym kosztorysu inwestorskiego dla projektu i uzyskania wszelkich innych niezbędnych dokumentów i pozwoleń, w tym decyzji administracyjnych m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja środowiskowa), decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej/decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę, niezbędnych do przyszłej realizacji przedsięwzięcia.

  Zakładana realizacja: 2023-2027.

  Dane finansowe dot. zadań Województwa Małopolskiego wybranych do realizacji prezentuje poniższa tabela wraz z kosztami wspp.