Cyfrowe Rejestry Geodezyjne

Aktualne mapy i nowoczesne narzędzia informatyczne do przeglądania rejestrów geodezyjnych

Celem Projektu "Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych" jest Rozbudowa MIIP – Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej, największego regionalnego geoportalu w Polsce, cyfryzacja zasobów Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK) oraz budowa aplikacji do sporządzania analiz zmian w strukturze agrarnej, bonitacji gleb i koordynacji prac urządzeniowo - rolnych. 

Ponadto równolegle z projektem regionalnym wszystkie powiaty woj. małopolskiego realizować będą projekty polegające w szczególności modernizacji baz danych wchodzących w skład PZGiK na poziomie powiatowym – tj. EGiB, GESUT oraz BDOT500. 

Województwo małopolskie zawarło z powiatami biorącymi udział w projekcie porozumienie, które gwarantuje obustronną wymianę danych wytworzonych w ramach Projektu.

Mieszkańcy Małopolski  będą mogli korzystać z nowoczesnych narzędzi informatycznych do przeglądania rejestrów geodezyjnych, prowadzenia własnych zbiorów i baz danych, wymiany danych i informacji dostosowanych też do obsługi przez urządzenia mobilne. 

Źródło finansowania: działanie 2.1.4 RPO: E-usługi w informacji przestrzennej. 

Lata realizacji: 2016 - 2021 

Szacunkowa wartość projektu: 15,5 mln zł. 

- dofinansowanie UE: 15 397 057,67 zł (Działanie 2.1 RPO)

- dofinansowanie z Budżetu Państwa: 1 238 117,55 zł