Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2 - projekt zakończony

Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przystąpił do realizacji Projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2, aby kontynuować czynną walkę z chorobą wywołaną wirusem COVID-19.

Liderem projektu jest Województwo Małopolskie, a projekt realizowało Biuro Inwestycji Strategicznych, które odpowiada za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, pozyskanie środków UE i ich późniejsze rozliczenie.

Na w/w Projekt przeznaczona została kwota 69 334 161,18 zł środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu: rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego. Działania projektowe koncentrują się na udzielaniu wsparcia podmiotom leczniczym oraz Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Obecnie w projekcie jest 39 partnerów.

Zakres, jaki obejmował Projekt to zaopatrzenie personelu medycznego w narzędzia pracy oraz środki ochrony osobistej, dzięki którym mógł skuteczniej wykonywać swoje zadania polegające na zwalczaniu epidemii COVID-19 na terenie województwa, jak również chronić się przed kolejnymi wzrostami zakażeń.

Zakupione zostały: specjalistyczny sprzęt medyczny (tomografy komputerowe, aparaty RTG), niezbędna aparatura medyczna i diagnostyczna, ale również specjalistyczny środek transportu sanitarnego - mobilny punkt poboru krwi, tzw. krwiobus.

Zostały przeprowadzone także niezbędne prace adaptacyjno - remontowe w celu zwiększenia możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych regionu, inwestycje w infrastrukturę tlenowni w szpitalach, a także inwestycje w infrastrukturę zasilania awaryjnego szpitali w energię elektryczną. Wszystkie szpitale będące Partnerami Projektu zostały zaopatrzone również w tzw. bramki dezynfekcyjne, tj. bramki służące do dezynfekcji ludzi podczas wejścia i wyjścia ze szpitala.

Szczegółowy katalog sprzętu i wyposażenia najbardziej kluczowego dla skutecznej walki z pandemią został opracowany przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z ekspertami.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.