Modernizacja energetyczna budynków

Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej

Konieczność zwiększenia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej wynika z troski o środowisko naturalne. Wojewódzkie budynki nie spełniały aktualnych standardów energetycznych, co powodowało wysoką konsumpcję energii cieplnej oraz elektrycznej. W celu obniżenia zużycia energii w ramach realizacji projektu wykonana została modernizacja budynków z wykorzystaniem nowoczesnych technologii budowlanych i energii z odnawialnych źródeł.

Rezultaty realizacji projektu:

 • Spadek emisji gazów cieplarnianych 
 • Ograniczenie emisji pyłów 
 • Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej 
 • Zmniejszenie zużycia energii cieplnej 
 • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i końcowej

Inwestycja obejmowała modernizację energetyczną 54 wojewódzkich budynków użyteczności publicznej. Na dzień 31.12.2022 zakończono inwestycje w 43 budynkach (prowadzonych przez 17 Jednostek).

Modernizacja została poprzedzona sporządzeniem audytów energetycznych i oświetleniowych. Audyt miał wskazać optymalny zakres prac modernizacyjnych, oraz możliwą do osiągnięcia wysokość wskaźników osiągniętą po wykonaniu modernizacji budynku.

W zależności od budynku, modernizacja obejmowała:

 1. Docieplenie ścian zewnętrznych (w tym ścian zewnętrznych w gruncie); 
 2. Docieplenie stropów/stropodachów/dachów; 
 3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (zewnętrznej); 
 4. Modernizacja instalacji c.o.; 
 5. Modernizacja instalacji c.w.u.; 
 6. Modernizacja oświetlenia na energooszczędne; 
 7. Zastosowanie systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii; 
 8. Wprowadzenie inteligentnego systemu zarządzania budynkiem.       

Źródło finansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś priorytetowa – Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3 – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3 – Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne.

Szacunkowa wartość projektu

Całkowita wartość projektu wg stanu na grudzień 2022 r. wynosiła: 168 450 977,57 zł. Całkowite wydatki poniesione od początku realizacji inwestycji do 31.12.2022r: 158 215 049,85 zł. 

Lata realizacji: 2015 - 2023