Zakup mieszkań kontenerowych na potrzeby regionalnej bazy kwaterunkowej

Przedmiotem realizacji Projektu jest zakup przez Województwo Małopolskie oraz bezpłatne użyczenie Gminom z terenu województwa kontenerów mieszkalnych na potrzeby zapewnienia schronienia uchodźcom wojennym z terenów Ukrainy, jeżeli obecne możliwości mieszkaniowe Gminy nie są w stanie pokryć zaistniałego zapotrzebowania.

Projekt jest przewidziany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Będzie realizował cel działania 16.3 CARE - Infrastruktura mieszkalna tworząc regionalną bazę miejsc pobytu długoterminowego w szczególności dla osób z Ukrainy, które przekroczyły granicę z Polską od 24 lutego 2022 r. (grupa docelowa), przy zastosowaniu budownictwa modułowego i kontenerowego. Wytworzone w ten sposób zasoby kwaterunkowe będące w dyspozycji samorządu województwa będą mogły być elastycznie wykorzystywane na terenie całego regionu i pozwolą na szybką reakcję w sytuacji wzmożonego napływu migrantów z terenu Ukrainy w zależności od rozwoju działań wojennych. 

W celu oszacowania zapotrzebowania jesienią 2022 r. Biuro Inwestycji Strategicznych we współpracy z Zespołem ds. Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego przygotowało ankietę dystrybuowaną do Gmin WM w formie on-line. Ostatecznie do dalszych działań dotyczących realizacji inwestycji nawiązano kontakt z 8 gminami z terenu Województwa Małopolskiego.

W kolejnym etapie działań Biuro Inwestycji Strategicznych opublikowało na stronach internetowych BIP informację o uruchomieniu konsultacji rynkowych, których celem było pozyskanie informacji na temat dostępnych typów, konfiguracji, warunków technicznych oraz transportu i magazynowania kontenera mieszkalnego, oraz wskazanie orientacyjnych kosztów określonych konfiguracji kontenera oraz szacowanych kosztów transportu i magazynowania. 

W ramach Konsultacji publicznych uzyskano informacje na temat możliwego wyposażenia kontenerów, ich konfiguracji, typów, stosowanych technologii, czasu produkcji, transportu oraz dodatkowych wymagań dotyczących koniecznych prac do wykonania po stronie Zamawiającego w zakresie umożliwiającym przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia. 

Zgodnie z przeprowadzonym w Gminach szacowaniem zdecydowano się zakupić 19 mieszkań kontenerowych, każde mieszkanie złożone z dwóch modułów kontenerowych. Wielkość każdego z mieszkań - w zależności od ostatecznej wielkości poszczególnego kontenera - szacowana jest na ok. 34m2, co pozwoli umieścić w nim niewielką łazienkę, aneks kuchenny wraz z wyposażeniem oraz dwa pomieszczenia mieszkalne. Wszystkie mieszkania kontenerowe zostaną zaprojektowane i wykonane w wersji dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Ponieważ kontenery mieszkalne będą przeznaczone do użytkowania całorocznego jako mieszkania komunalne lub socjalne, klasyfikowane wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11 Budynki mieszkalne dlatego każdy kontener musi spełniać zapisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późn. zm. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dla budynków mieszkalnych. 

Przewidziano również fakt, że na terenie województwa Małopolskiego mogą funkcjonować zapisy Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wymagające w części obszarów województwa stawiania budynków z dachami spadzistymi. Wykonawca przygotuje więc pełny projekt techniczny w branżach architektonicznej i konstrukcyjnej dodatkowego dachu do zbudowania i zainstalowania samodzielnie przez gminy na mieszkaniach kontenerowych, jeżeli wystąpi taka potrzeba. 

W styczniu 2023 r. przygotowano i przesłano Gminom deklarującym udział w projekcie list intencyjny, który każda z gmin podpisała. 

W lutym 2023 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna - Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Zakup mieszkań kontenerowych na potrzeby regionalnej bazy kwaterunkowej". 21.03.2023 r. upłynął termin składania ofert – w postępowaniu wpłynęła jedna oferta od Przedsiębiorstwa Wielobranżowego HEPAMOS Sp. z o.o.  z siedzibą w Opatkowicach koło Proszowic. 

7 czerwca 2023 roku podpisano Umowę z firmą PW Hepamos Sp.  z o.o. na zakup 19 dwu - modułowych mieszkań kontenerowych.

11 oraz  14 września br. dokonano odbiorów jakościowo-technicznych, które nie wykazały żadnych usterek w wyprodukowanych kontenerach i gotowe mieszkania czekają na transport na teren Gmin, które podpisały Umowy użyczenia z Województwem Małopolskim.

Obecnie są to dwie Gminy, Radłów oraz Spytkowice (powiat wadowicki), które razem deklarują potrzebę pozyskania 9 mieszkań.

Każde mieszkanie posiada zastosowane rozwiązania dla osób niepełnosprawnych, w tym: umywalkę oraz prysznic wyposażone w poręcze i uchwyty, szersze 90 cm drzwi oraz przestrzeń w łazience, która pozwala na poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

Przenikalność termiczna zastosowanych materiałów spełnia parametry przewidziane dla lokali mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania całorocznego. Powierzchnia użytkowa takiego mieszkania wynosi 30,56 m2 co umożliwia zakwaterowanie od 2 do 4 osób. Natomiast wymiary zewnętrzne pojedynczego kontenera wynoszą dł/wys/szer: 600/299/299 cm.

Mieszkania są wyposażone w:

•Klimatyzatory z pompą ciepła w każdym pomieszczeniu •Zestaw typu mini kuchnia (zlewozmywak, lodówka, kuchenka) •Bojler 80l •Grzejniki elektryczne w pomieszczeniach, grzejnik drabinkowy w łazience •Oświetlenie LED dostosowane do wielkości pomieszczenia

Koszt działania: 6 616 375 zł, w tym wkład z BW: 1 378 830 zł.

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Budżet Województwa. 

Termin realizacji: 31.10.2023 r.

IMG_4561.JPEG

IMG_4501.JPEG

IMG_4493.JPEG