Dialogi techniczne w ramach MSIM zakończone

Projekt: Małopolski System Informacji Medycznej,
28.02.2019
Podstawowym zadaniem projektu Małopolski System Informacji Medycznej jest zrealizowanie Regionalnej Platformy Wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), która umożliwi mieszkańcom województwa małopolskiego, pacjentom i lekarzom podmiotów leczniczych korzystanie przede wszystkim z trzech usług:

1. Wymiany EDM (w tym m. in: udostępnianie, wyszukiwanie i pobieranie dokumentów) pomiędzy podmiotami leczniczymi – partnerami projektu.

2. Dostępu pacjentów do danych medycznych.

3. e-Rejestracji regionalnej.

Jednym z najistotniejszych założeń projektu jest uwzględnienie wymagań dotyczących interoperacyjności danych medycznych i sposobów ich wymiany, a także ich realizacja w oparciu o specyficzne dla ochrony zdrowia profile i standardy interoperacyjności.

Dlatego też, Departament Inwestycji Strategicznych przygotowując się do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie Regionalnej Platformy Wymiany Dokumentacji Medycznej przeprowadził 3 dialogi techniczne mające na celu uzyskanie informacji niezbędnych do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia czy określenia warunków umowy:

1. Dialog techniczny z potencjalnymi wykonawcami platformy regionalnej

Zamawiający pozyskał w trakcie tury dialogu m.in. informacje na temat:

 • Dostępności elementów planowanej platformy MSIM w postaci oprogramowania gotowego (COTS) i dedykowanego u poszczególnych dostawców rozwiązań integracyjnych i regionalnych.
 • Poziomu wykorzystania standardów HL7 v2, IHE XDS.b, XDS.I-b oraz Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA w rozwiązaniach integracyjnych i regionalnych poszczególnych dostawców.
 • Mechanizmów działania repozytoriów dokumentów elektronicznych w posiadanych rozwiązaniach.
 • Mechanizmów realizacji rejestracji na wizyty w systemach regionalnych i integracyjnych. - Stosowanych mechanizmów uwierzytelniania użytkowników.
 • Deklarowanych przez producentów terminów na budowę i wdrożenie platformy MSIM.
 • Rekomendacji w zakresie warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert oraz warunków kontraktowych w ramach planowanego postępowania przetargowego.
 • Ryzyk dotyczących planowanego przedsięwzięcia wskazanych na podstawie doświadczenia podmiotów dostarczających systemy tej klasy.
 • Kwestii, które powinny być brane pod uwagę w zakresie definiowania warunków i kryteriów oceny ofert podczas przygotowywania postępowania na realizację Platformy MSIM

2. Dialog techniczny z producentami systemów HIS

Zamawiający pozyskał w trakcie tury dialogu m.in. informacje na temat:

 • Poziomu wykorzystania standardów HL7 v2, IHE XDS.b, XDS.I-b oraz Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA w systemach HIS poszczególnych dostawców.
 • Mechanizmów integracji systemów HIS z repozytoriami dokumentów elektronicznych.
 • Mechanizmów realizacji rejestracji na wizyty w systemach HIS.
 • Rodzajów podpisów składanych pod elektronicznymi dokumentami wytwarzanymi w systemach HIS.
 • Stosowanych mechanizmów uwierzytelniania użytkowników.
 • Deklarowanych przez producentów terminów na dostosowanie ww. systemów do wymagań platformy MSIM.
 • Kluczowych czynników składających się na koszty dostosowania ww. systemów do wymagań platformy MSIM.
 • Ryzyk dotyczących planowanego przedsięwzięcia wskazanych na podstawie doświadczenia podmiotów dostarczających systemy HIS.
 • Kwestii, które powinny być brane pod uwagę w zakresie definiowania warunków i kryteriów oceny ofert podczas przygotowywania postępowania na realizację Platformy MSIM

3. Dialog techniczny z producentami systemów gabinetowych (część I) oraz producentami systemów RIS/LIS/PACS dla podmiotów leczniczych (część II)

Zamawiający pozyskał w trakcie tury dialogu m.in. informacje na temat:

 • Poziomu wykorzystania standardów HL7 v2, IHE XDS.b, XDS.I-b oraz Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA w systemach poszczególnej klasy RIS/LIS/PACS/systemy gabinetowe.
 • Mechanizmów integracji systemów RIS/LIS/PACS z systemami HIS oraz systemami gabinetowymi.
 • Rodzajów podpisów składanych pod elektronicznymi dokumentami wytwarzanymi w ww. systemach.
 • Stosowanych mechanizmów uwierzytelniania użytkowników.
 • Deklarowanych przez producentów terminów na dostosowanie ww. systemów do wymagań platformy MSIM.
 • Kluczowych czynników składających się na koszty dostosowania ww. systemów do wymagań platformy MSIM.
 • Ryzyk dotyczących planowanego przedsięwzięcia wskazanych na podstawie doświadczenia podmiotów dostarczających systemy informatyczna na rynku ochrony zdrowia.
 • Kwestii, które powinny być brane pod uwagę w zakresie definiowania warunków i kryteriów oceny ofert podczas przygotowywania postępowania na realizację Platformy MSIM.

Wnioski z dialogów technicznych posłużą do opracowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie Regionalnej Platformy Wymiany Dokumentacji Medycznej. Departament Inwestycji Strategicznych planuje opublikować ogłoszenie w II połowie 2019 roku.