Kolejne spotkanie Partnerów projektu MSIM

Projekt: Małopolski System Informacji Medycznej,
18.06.2021
11 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie Lidera i Parterów Projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”. Przedmiotem spotkania była prezentacja procesu integracji na tle harmonogramu realizacji projektu MSIM i działań w obszarze e-zdrowia na szczeblu krajowym. Spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji.

Na wstępie przedstawiono aktualny stan realizacji zamówień publicznych prowadzonych na potrzeby projektu. Następnie zaprezentowano stan zaawansowania projektu w warstwie regionalnej, omówiono bieżące działania z obszaru e-zdrowia na szczeblu krajowym

w kontekście kontynuacji prac związanych z rozwojem Platformy P1 w 2021 r., tj. planowanymi do uruchomienia funkcjonalnościami e-Rejestracji oraz Teleporad.

W przypadku warstwy lokalnej podsumowano prace nad realizacją inwestycji Partnerów w celu właściwej integracji systemów informatycznych z Platformą MSIM oraz przygotowywaniem, składaniem i rozliczaniem wniosków o płatność.

Do końca realizacji projektu planuje się działania związane z realizacją umowy dot. przygotowania, wdrożenia i utrzymania Platformy MSIM, integracją Platformy MSIM z systemami Partnerów, wsparciem informatycznym Lidera projektu oraz Partnera Technologicznego (Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o.o.) w celu prawidłowej realizacji zakresów inwestycyjnych Partnerów oraz wsparciem przy procesie integracji.

Kolejną kwestią przedstawioną na spotkaniu była  prezentacja wyników analizy opracowanej przez Partnera Technologicznego dot. stanu przygotowań Partnerów do integracji z Platformą MSIM. Omówiono kluczowe elementy niezbędne do przygotowania integracji, zidentyfikowano główne problemy z którymi mierzą się Partnerzy, przedstawiono również praktyczne wskazówki mogące eliminować napotykane problemy.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 18 grudnia 2022 r. Jego odbiorcami będą przede wszystkim mieszkańcy Województwa Małopolskiego, w szczególności pacjenci i personel medyczny. Projekt jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Budżetu Państwa.