Konkurs na Centrum Muzyki ogłoszony!

Projekt: Centrum Muzyki w Krakowie,
07.08.2018
Województwo Małopolskie wspólnie z Gminą Miejską Kraków ogłosiło jednoetapowy konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku/budynków Centrum Muzyki i Parku Miejskiego. Konkurs został przygotowany i ogłoszony przy współpracy Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Kraków.

Województwo Małopolskie wspólnie z Gminą Miejską Kraków ogłosiło jednoetapowy konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku/budynków Centrum Muzyki i Parku Miejskiego. Konkurs został przygotowany i ogłoszony przy współpracy  Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Kraków.

Konkurs w części dot. Centrum Muzyki jest konkursem realizacyjnym, w części dot. Parku Miejskiego jest konkursem studialnym.

Przedmiot konkursu zakłada stworzenie budynku/budynków Centrum Muzyki, z salami koncertowymi, salami prób, zapleczem (obsługowym, magazynowym, technicznym, biurowym) niezbędnym dla funkcjonowania uznanych orkiestr Filharmonik Krakowskiej, Sinfonietty Cracovia, Capelli Cracoviensis i zespołów artystycznych a także innych – w tym orkiestr i zespołów gościnnych), umożliwiającego jak najpełniejsze wykorzystanie bogatej krakowskiej i małopolskiej oferty artystycznej, kulturalnej i edukacyjnej, a jednocześnie zakłada przeprowadzenie kompleksowej sanacji, rewitalizacji i zmiany funkcjonalnej  zdegradowanego obszaru Krakowa,.

Koncepcja Parku Miejskiego zakłada stworzenie kompleksowej i spójnej wizji funkcjonalno-przestrzennej całego obszaru, która pozwoli na realizację projektu o kluczowym znaczeniu dla rozwoju funkcji metropolitalnych Krakowa m.in. poprzez wykreowanie publicznej, zorganizowanej przestrzeni o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych.

Przedsięwzięcie realizacji Centrum Muzyki wraz z Parkiem Miejskim i bezpośrednim połączeniem z Bulwarami Wisły jest kluczowym elementem rewitalizacji terenów nadbrzeżnych rzeki Wisły i stanowi projekt o priorytetowym znaczeniu dla rozwoju funkcji metropolitalnych Krakowa.

Prace dot. przygotowania Konkursu zostały poprzedzone konsultacjami społecznymi.

Kryteria oceny prac konkursowych:

- pierwszorzędne: rozwiązania urbanistyczne, rozwiązania architektoniczne, rozwiązania  funkcjonalno-użytkowe, rozwiązania  akustyczne.

Ponadto Sąd konkursowy będzie oceniał walory przyrodniczo-krajobrazowe.

- drugorzędne: rozwiązania innowacyjne i energooszczędne, w tym obniżające koszty eksploatacji budynku/budynków, sposób nawiązania do kontekstów dalekich i bliskich.

Sąd konkursowy:

1.       Ewa Kuryłowicz – sędzia konkursowy, przewodnicząca Sądu konkursowego,

2.       Magdalena Kozień-Woźniak – sędzia konkursowy, sędzia referent,

3.       Hu Qian – sędzia konkursowy,

4.       Krzysztof Ingarden – sędzia konkursowy,

5.       Artur Jasiński – sędzia konkursowy,

6.       Piotr Chuchacz – sędzia konkursowy,

7.       Jacek Krupa – sędzia konkursowy,

8.       Kazimierz Barczyk – sędzia konkursowy,

9.       Janusz Marynowski – sędzia konkursowy,

10.    Bogdan Tosza – sędzia konkursowy,

11.    Tomasz Bobrowski – sędzia konkursowy,

12.    Łukasz Pawlik – sędzia konkursowy,

13.    Jerzy Dybał – sędzia konkursowy.

Rodzaj i wysokość nagród:

Sumaryczna kwota przeznaczona na nagrody nie przekroczy kwoty 300 000 PLN brutto.

W Konkursie przewiduje się przyznanie następujących nagród:

I NAGRODY w wysokości 150 000 PLN brutto wraz z zaproszeniem do negocjacji dotyczących opracowania dokumentacji projektowej dot. Centrum Muzyki

II NAGRODY w wysokości 75 000 PLN brutto.

Pozostałą pulę 75 000 PLN brutto na wniosek Sadu konkursowego Organizator przeznaczy na inne ewentualne nagrody lub wyróżnienia.

Ważniejsze planowane terminy konkursu:

- termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie – 03.09.2018r.

- termin złożenia prac Konkursowych – 19.11.2018r.

- rozstrzygnięcie, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu, oraz otwarcie wystawy pokonkursowej – do 03.12.2018r.

Kluczowe planowane powierzchnie w obiekcie Centrum Muzyki:

- Filharmoniczna Sala koncertowa mogąca pomieścić 1400 słuchaczy;

- Miejska Sala Koncertowa miesząca 650-800 słuchaczy;

- Sala recitalowa mieszcząca 270-300 słuchaczy.

Ponadto w obiekcie znajda się również sale prób, sala multimedialna, przestrzeń edukacyjna oraz przestrzeń gastronomiczna z restauracją.

Szczegółowe informacje dot. konkursu są dostępne na stronie: https://bip.malopolska.pl/umwm,m,301729,2018.html