Nowe pojazdy zakupione w ramach projektu „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” służą już małopolskim strażakom-ochotnikom

Projekt: Zakup wozów strażackich,
06.07.2017
W ramach projektu zakupiono łącznie 34 auta. Trafiły one do gmin każdego subregionu z Małopolski. Wartość jednego pojazdu to ponad 680 tys. zł.

Czym charakteryzują się przekazane OSP samochody? 

W kabinie każdego z zakupionych wozów mieści się 6 strażaków. Jest on wyposażony w niezbędny sprzęt, m.in. autopompę, maszt z oświetleniem LED, wyciągarkę o sile 8 ton, a także zestaw do łączności radiowej. 

Każdy z samochodów może jednorazowo przewieźć ok. 3000 litrów wody i 300 litrów środka pianotwórczego do gaszenia pożarów. 

Napęd 4x4 umożliwia dotarcie do najbardziej niedostępnych terenów. Samochody są także przyjazne dla środowiska, gdyż silniki spełniają bardzo wysokie normy czystości spalin. 

Dodatkowo – w ramach projektu – każda z OSP otrzyma detektor wielogazowy, który umożliwi szybką reakcję w przypadku niebezpieczeństwa związanego z zatruciem czadem czy wybuchem gazu.Jaka jest skala pomocy udzielanej przez wybrane OSP?

Wartość projektu to 23 879 812,80 zł. Łączna kwota dofinansowania na zakup pojazdów wyniosła w sumie 11 mln. zł. Resztę dołożyły gminy. Rozdzielając dotacje komisja konkursowa brała pod uwagę m.in. średnią liczbę interwencji w latach 2012-2014, liczbę ratowników z odpowiednimi uprawnieniami, posiadany sprzęt, a także dotychczas otrzymaną pomoc.


Co daje realizacja projektu mieszkańcom i osobom przebywającym na terenie Małopolski?

Dzięki zakupionym samochodom strażacy - ochotnicy będą mieli możliwość szybszego i skuteczniejszego udzielenia pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego oraz mienia. Doposażenie jednostek zwiększy efektywność podejmowanych przez nich akcji w zakresie  ograniczania negatywnych skutków pożarów i powodzi zarówno w aglomeracjach miejskich, na terenach wiejskich i leśnych.