Podpisanie umowy na małopolski geoportal MIIP2

Projekt: Cyfrowe Rejestry Geodezyjne,
19.05.2020
W dniu 19.05.2020 Województwo Małopolskie i firma GIS Partner Sp. z o. o. podpisały umowę na budowę, wdrożenie i utrzymanie Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP-2)” w ramach projektu „Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych”.

W ramach zamówienia Wykonawca przeprowadzi:

1) Opracowanie zasad organizacji i zarządzania realizacją Projektu MIIP-2

2) Przeprowadzenie analizy rozwiązania i opracowanie Produktów analizy Wymagań biznesowych Zamawiającego

3) Dostarczenie Elementów Platformy wchodzących w zakres infrastruktury oprogramowania (wraz z licencjami) wynikających z Dokumentacji Technicznej przygotowanej przez Wykonawcę, rozszerzających w niezbędnym zakresie zapewniane przez Zamawiającego elementy środowiska przedprodukcyjnego

4) Budowę Systemu MIIP-2 zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego Uzgodnieniem Rozwiązania, Analitycznym Opisem Systemu i Dokumentacją Techniczną

5) Przekazanie usług danych przestrzennych wraz z zasileniem danymi Systemu

6) Dostarczenie dokumentacji powdrożeniowej

7) Świadczenie usług gwarancyjnych przez okres 5 lat od zakończenia ostatniego etapu zarządczego

8) Świadczenie usług asysty technicznej i rozwoju w okresie świadczenia usług gwarancyjnych

Firma GIS Partner jest sprawdzonym dostawcą usług systemowych, który 7 lat temu wdrażał pierwszą wersję systemu MIIP, a w ostatnich latach dbał aktualizował system na zlecenie Województwa Małopolskiego.

System MIIP-2 zostanie uruchomiony wiosną 2022 roku i automatycznie zastąpi swoją starszą wersję.

***

Projekt „Regionalny System Cyfrowych Rejestrów Geodezyjnych” stanowi kontynuację projektu „Budowa systemu informatycznego do wspomagania administracji wraz z integracją zasobów bazodanowych w województwie i w powiecie” realizowanego w ramach 1 osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego MRPO 2007-2013. Jego zasadniczym celem jest rozbudowa Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP) w kierunku zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych, zapewnienia otwartego dostępu do informacji sektora publicznego w obszarze informacji przestrzennej, poprawienia jakości rejestrów publicznych oraz zwiększenia interoperacyjności danych przestrzennych w ramach krajowej i regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej. 

Cele te zostaną osiągnięte poprzez stworzenie nowego, regionalnego systemu o nazwie „MIIP-2” (Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej – 2) wraz z budową dedykowanych modułów tematycznych przeznaczonych do sporządzania analiz zmian w strukturze agrarnej, bonitacji gleb i koordynacji prac urządzeniowo – rolnych, budową modułu przeznaczonego do aktualizacji, publikacji oraz udostępniania danych Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, cyfryzację i standaryzację danych przestrzennych z województwa małopolskiego.