Projekt MSIM wybrany do dofinansowania!

Projekt: Małopolski System Informacji Medycznej,
27.08.2019
Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) przeszedł pozytywnie ocenę formalną, finansową i merytoryczną! Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1531/19 z dnia 22 sierpnia 2019 r. zatwierdził projekt do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Biuro Inwestycji Strategicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przygotowało i złożyło 31 października 2018 r. wniosek o dofinansowanie projektu MSIM w ramach 2 Osi Priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia. 

Zgodnie z procedurą wyboru projektów została przeprowadzona ocena formalna wniosku, a następnie ocena merytoryczna, której elementem była również ocena finansowa. Projekt 18 lipca 2019 r. otrzymał końcowy wynik pozytywny. Ostatnim etapem procedury było dokonanie przez Zarząd Województwa Małopolskiego 22 sierpnia 2019 r. wyboru wniosku do dofinansowania. 

Kwota kosztów kwalifikowanych w projekcie to 205 549 244,18 zł, a dofinansowanie to prawie 185 mln zł!

Przedmiotem projektu jest utworzenie i rozwój regionalnej platformy wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, umożliwiającej przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy jednostkami zdrowia w regionie. Odbiorcami są przede wszystkim mieszkańcy Województwa Małopolskiego, w szczególności pacjenci i personel medyczny.

Projekt realizowany jest w formule partnerstwa z podmiotami leczniczym z Małopolski. Jego zakończenie planowane jest w 2021 r.

Uchwała o wyborze projektu do dofinansowania - przejdź