Spotkanie Partnerów projektu MSIM – udzielanie zamówień publicznych

Projekt: Małopolski System Informacji Medycznej,
02.07.2021
1 lipca 2021 r. odbyło się kolejne spotkanie Lidera i Parterów Projektu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”. Tym razem tematyka spotkania dotyczyła procesu udzielania zamówień publicznych. Spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji.

W trakcie spotkania zaprezentowano wybrane zagadnienia związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego m.in. obowiązek sporządzania analizy potrzeb i wymagań, kwestie dotyczące wstępnych konsultacji rynkowych, podziału zamówienia na części, szacowania wartości zamówienia, prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia, formułowania podstaw wykluczenia, warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert.

Następnie udzielono odpowiedzi na pytania nadesłane przez Partnerów związane z problematyką udzielania zamówień publicznych zaplanowanych w związku z realizacja Projektu. Na zakończenie omówiono przypadki  najczęściej popełnianych błędów w procesie udzielania zamówień na etapie przygotowania postępowania w kontekście naliczania korekt finansowych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów i Polityki Regionalnej w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień.