Standardy informatyzacji ochrony zdrowia w projekcie MSIM

Projekt: Małopolski System Informacji Medycznej,
07.10.2019
W ramach projektu Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) odbyło się kolejne szkolenie dla jednostek zdrowia biorących udział w projekcie, dedykowane pracownikom działów IT. Tematem wiodącym była interoperacyjność, czyli zdolność systemów do wymiany danych w sposób umożliwiający ich wykorzystanie przez system odbiorcy.

Celem spotkania było poszerzenie wiedzy i kompetencji kadr IT w zakresie wykorzystywania standardów i profili interoperacyjności przy wymianie danych medycznych oraz dyskusja nad najistotniejszymi aspektami integracji systemów lokalnych z warstwą regionalną MSIM. Omówiono krajowe wytyczne w tym zakresie. Szczegółowo zaprezentowano założenia architektury MSIM oraz rekomendacje rozwiązań umożliwiających jej kompatybilność z innymi systemami.

Szkolenie odbyło się w dwóch terminach – 01/02.10.2019 r. i 03/04.10.2019 r. w Jagiellońskim Centrum Innowacji w Krakowie. Spotkanie prowadzili – Roman Radomski i Sebastian Bojanowski z Polskiego Stowarzyszenia HL7 oraz Marcin Węgrzyniak – ekspert ds. informatyzacji ochrony zdrowia.

Projekt MSIM został wybrany do dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wartość przyznanych środków to prawie 185 mln zł!

Na informatyzacji zdrowia skorzystają zarówno pacjenci, lekarze, jak i cały personel medyczny.